Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Chủ Đầu Tư Là Gì? Vai Trò Quan Trọng Đối Với Dự Án


537 Lượt xem - Update nội dung: 03-11-2023 14:40

Đã kiểm duyệt nội dung

Chủ đầu tư là cụm từ rất quen thuộc trong đấu thầu, xây dựng. Đã nghe nhiều về cụm từ này nhưng bạn đã hiểu rõ chủ đầu tư là gì và vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư chưa? Cùng Môi trường Hợp Nhất tìm hiểu về nội dung "Chủ đầu tư là gì? Vai trò quan trọng đối với dự án" qua bài viết dưới đây.

Chủ đầu tư là gì? Vai trò quan trọng đối với dự án

Chủ đầu tư là gì?

Theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 chủ đầu tư là một tổ chức sở hữu vốn hoặc được giao thay mặt chủ sở hữu, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án.

Theo Luật xây dựng 2014, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

Chủ đầu tư và vai trò quan trọng đối với dự án

Chủ đầu tư có vai trò và trách nhiệm khác nhau theo từng hạng mục công việc của dự án.

Theo Điều 74, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, trách nhiệm của chủ đầu tư:

1. Phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án;

b) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn;

c) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

d) Danh sách xếp hạng nhà thầu;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Ký kết hoặc ủy quyền ký kết và quản lý việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu.

3. Quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này. Trường hợp nhân sự không đáp ứng, phải tiến hành lựa chọn một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu.

4. Quyết định xử lý tình huống.

5. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

6. Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

7. Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ.

8. Báo cáo công tác đấu thầu hàng năm.

9. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.

10. Hủy thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này.

11. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà thầu.

12. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

13. Trường hợp chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu thì còn phải thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 75 của Luật này.

14. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật này.

Quyền và nghĩa vụ trong lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đối với dự án xây dựng, trong từng bước gắn với dự án, chủ đầu tư có một số quyền và nghĩa vụ nhất định.

Theo Điều 68 và Điều 112, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong lập và quản lý thực hiện dự án xây dựng, thi công công trình xây dựng được quy định như sau:

1. Chủ đầu tư có các quyền

-  Lập, quản lý dự án khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Luật này;

-  Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên qua cung cấp thông tin, tài liệu về lập, quản lý dự án;

- Lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn để lập, quản lý dự án;

- Tổ chức lập, quản lý dự án, quyết định thành lập, giải thể Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án theo thẩm quyền

- Một số quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ

- Xác định yêu cầu, nội dung nhiệm vụ lập dự án; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong trường hợp thuê tư vấn lập dự án; tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng;

- Lựa chọn tổ chức tư vấn lập dự án có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Luật này;

- Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của các thông tin, tài liệu được cung cấp cho tư vấn khi lập dự án, trình dự án với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

- Lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra dự án theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức thẩm định dự án và của người quyết định đầu tư;

- Tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định tại Điều 66 của Luật này;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

- Thu hồi vốn, trả nợ vốn vay đối với dự án có yêu cầu về thu hồi vốn, trả nợ vốn vay;

-  Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong khảo sát xây dựng

1. Chủ đầu tư có các quyền

-  Thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực;

-  Đàm phán, ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng; giám sát, yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện đúng hợp đồng ký kết;

- Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát do tư vấn thiết kế hoặc do nhà thầu khảo sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà thầu khảo sát xây dựng;

- Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu hợp lý của tư vấn thiết kế xây dựng;

- Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khảo sát xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ

- Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng;

- Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác khảo sát;

- Xác định yêu cầu đối với khảo sát xây dựng và bảo đảm điều kiện cho nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện công việc;

- Thực hiện đúng hợp đồng khảo sát xây dựng đã ký kết;

- Tổ chức giám sát công tác khảo sát xây dựng, nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thiết kế xây dựng

1. Chủ đầu tư có các quyền

- Tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng, giám sát và yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện đúng hợp đồng ký kết;

- Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát do tư vấn thiết kế hoặc do nhà thầu khảo sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà thầu khảo sát xây dựng;

- Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu hợp lý của tư vấn thiết kế xây dựng;

Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khảo sát xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ

Lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện thiết kế xây dựng;

Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng;

Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế xây dựng;

- Thực hiện đúng hợp đồng thiết kế xây dựng đã ký kết;

- Trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và nộp phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng;

Lưu trữ hồ sơ thiết kế xây dựng;

Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng thiết kế xây dựng;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là một số thông tin về: "Chủ đầu tư là gì? Vai trò quan trọng đối với dự án", Môi trường Hợp Nhất hy vọng rằng thông qua nội dung đã chia sẻ, Quý bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về thông tin về chủ đầu tư, hẹn gặp lại bạn ở những nội dung tiếp theo. Nếu có thắc mắc hoặc góp ý bạn có thể để lại bình luận bên dưới, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến từ bạn để hoàn thiện nội dung.

Tài liệu tham khảo

  • Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; 
  • Luật xây dựng 2014;

Bộ phận Truyền thông & Marketing: Tổng hợp

Công ty tư vấn môi trường uy tín năm 2024

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(09:11 21-05-2024)
Hấp phụ và hấp thụ là những cụm từ rất quen thuộc trong lĩnh vực xử lý khí thải và nước thải. Vì tên gọi khá ...
(09:24 20-05-2024)
So với việc xây dựng lần đầu, khi tiến hành cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chắc chắn doanh nghiệp sẽ rút ...
(09:31 17-05-2024)
Tháp xử lý khí thải scrubber hay còn được gọi là tháp rửa khí scrubber là thiết bị có hình trụ tròn hoặc hình chữ ...
(09:47 16-05-2024)
Các loại tháp xử lý mùi thường có hình dạng bề ngoài giống nhau nhưng khác về cấu trúc bên trong, phổ biến nhất là ...
(11:20 15-05-2024)
Tháp hấp phụ than hoạt tính hay còn được gọi là tháp than hoạt tính là thiết bị dùng để xử lý mùi các loại khí ...
(16:00 14-05-2024)
Xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí là quá trình xử lý nước thải trong điều kiện yếm khí (không có khí oxy).
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768