Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Lập hồ sơ, giấy đăng ký môi trường cho doanh nghiệp [Update 2023]


3904 Lượt xem - Update nội dung: 18-05-2023 14:53

Đã kiểm duyệt nội dung

Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư,  cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập hồ sơ đăng ký lên cơ quan Nhà nước. Vậy đối tượng nào phải đăng ký môi trường? Quy trình, thủ tục và nội dung thực hiện ra sao? Nếu Quý doanh nghiệp có những thắc mắc đối với loại hồ sơ môi trường này thì hãy tìm hiểu ngay thông tin được chia sẻ dưới đây.

Đăng ký môi trường
Đăng ký môi trường cho doanh nghiệp

1. Căn cứ pháp lý đăng ký môi trường

Văn bản Luật/ Nghị định/ Thông tư

Hiệu lực thi hành

⭐️ Luật Bảo vệ môi trường 2020.

✅ Từ ngày 01/01/2022.

⭐️ Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (BVMT).

✅ Từ ngày 10/01/2022.

⭐️ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định hướng dẫn Luật BVMT.

✅ Từ ngày 10/01/2022.

2. Đăng ký môi trường là gì?

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở).

Đăng ký môi trường là được thực hiện tuân thủ theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

3. Đối tượng thực hiện

3.1. Đối tượng phải đăng ký môi trường

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 49 của Luật BVMT 2020 thì dự án phải thực hiện gồm:

 • Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải có GPMT nhưng có phát sinh chất thải.
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng cấp GPMT.
Đối tượng phải đăng ký môi trường
Đối tượng đăng ký môi trường

3.2. Đối tượng miễn đăng ký môi trường

Căn cứ theo Phụ lục XVI có quy định dự án miễn đăng ký môi trường:

- Hoạt động đào tạo nhân lực, tư vấn, chuyển giao công nghệ, dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.

- Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, sản xuất phim điện ảnh, phim video, hoạt động truyền hình, ghi âm và sản xuất âm nhạc.

- Dịch vụ buôn bán lưu động, thương mại, không có địa điểm cố định.

- Dịch vụ thương mại, buôn bán sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng có diện tích xây dựng dưới 200 m.

- Dịch vụ ăn uống với diện tích nhà hàng dưới 200 m2.

- Dịch vụ quy mô cá nhân, hộ gia đình trong sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng.

- Áp dụng với dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

- Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sảm, chăn nuôi quy mô cá nhân, hộ gia đình.

- Trồng khảo nghiệm thực vật quy mô dưới 1 ha.

- Các dự án xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

- Dự án, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, sông suối, hồ chứa với lưu lượng nước thải dưới 10.000 m3/ngày đêm.

- Dự án đầu tư, cơ sở đáp ứng các tiêu chí như:

 • Không phát sinh khí thải;
 • Không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nước thải nhưng đấu nối vào HTXLNT tập trung mà hệ thống đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GPMT;
 • Không phát sinh CTNH trong quá trình hoạt động.

4. Khi nào phải có giấy đăng ký môi trường?

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 49 của Luật BVMT 2020, thời điểm đăng ký môi trường được quy định như sau:

 • Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và thuộc đối tượng lập ĐTM phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức
 • Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và không thuộc đối tượng lập ĐTM phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng với trường hợp có giấy phép xây dựng hoặc trước khi xả thải ra môi trường với trường hợp không cần giấy phép xây dựng
 • Phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 49).
Thời điểm đăng ký môi trường
Quy định về thời điểm đăng ký môi trường

5. Nội dung đăng ký môi trường

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 49 của Luật BVMT 2020 thì nội dung đăng ký môi trường gồm:

 • Tổng hợp thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở.
 • Xác định loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công nghệ, công suất, sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng.
 • Loại, khối lượng chất thải phát sinh.
 • Đối với chất thải phải có phương án thu gom, quản lý và xử lý.
 • Đề xuất cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.
Nội dung đăng ký môi trường
Nội dung đăng ký môi trường

Nội dung đăng ký môi trường sẽ triển khai theo Mẫu số 47 của Phụ lục II tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

6. Cơ quan tiếp nhận giấy đăng ký môi trường

Căn cứ theo khoản 7 Điều 49 của Luật BVMT 2020 thì cơ quan tiếp nhận là UBND cấp xã, cụ thể:

 • Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật BVMT; hướng dẫn, giải quyết kiến nghị về BVMT và cập nhật dữ liệu đăng ký môi trường.
 • Tiếp nhận dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên.

Trách nhiệm của UBND Cấp Xã:

a) UBND cấp Xã sẽ nhận hồ sơ đăng ký môi trường (ĐKMT) của chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi tới bằng 3 hình thức chính: nhận trực tiếp; nhận qua đường bưu điện; nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

b) UBND cấp Xã tiến hành cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

c) Kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật.

d) Hướng dẫn và giải quyết kiến nghị về bảo vệ môi trường đối với nội dung đã được tổ chức, cá nhân đăng ký môi trường.

Cơ quan tiếp nhận giấy đăng ký môi trường
Cơ quan tiếp nhận giấy đăng ký môi trường

7. Hồ sơ và điều kiện thực hiện đăng ký môi trường

Dưới đây là thông tin về thành phần hồ sơ và điều kiện thực hiện đăng ký môi trường:

7.1. Thành phần hồ sơ

- Một (01) văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở theo quy định tại mẫu số 47, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (trường hợp dự án đầu tư, cơ sở đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định).

7.2. Điều kiện thực hiện

- Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đăng ký môi trường đến UBND cấp xã nơi triển khai dự án đầu tư, cơ sở.

- Trong quá trình hoạt động, nếu chủ đầu tư, cơ sở có thay đổi về nội dung đã đăng ký, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm đăng ký môi trường lại trước khi thực hiện thay đổi đó.

- Trường hợp việc thay đổi quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc phải có giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm thực hiện quy định về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ Môi Trường.

Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất đã có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn nhiều thủ tục môi trường. Đối với giấy đăng ký môi trường, chúng tôi sẽ triển khai nhanh chóng, thủ tục đơn giản với chi phí cạnh tranh nhất. Cần hỗ trợ hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 0938.857.768.

8. Tài liệu tham khảo (Reference material)

Trong bài viết này, chúng tôi có sử dụng tài liệu tham khảo từ các văn bản pháp luật và một số tài liệu khác:

 • Luật Bảo vệ môi trường 2020;
 • Thông tư 02/2022/TT-BTNMT;
 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP.
 • Tài liệu Bộ phận Kinh doanh - Công ty Môi Trường Hợp Nhất;
 • Tổng hợp.

Xem thêm thông tin về hồ sơ môi trường khác:

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(08:25 09-09-2023)
Giấy phép môi trường là hồ sơ thủ tục pháp lý quan trọng của doanh nghiệp chính thức được triển khai cùng với quy ...
(09:07 10-08-2023)
Cần đến đơn vị lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp để được tư vấn thông tin nhanh chóng, kịp ...
(16:42 14-06-2023)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
(15:16 22-05-2023)
Dịch vụ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải uy tín chuyên nghiệp bao gồm kiểm tra và thay thế ...
(15:03 18-05-2023)
Việc thi công hệ thống xử lý nước thải là hoạt động quan trọng mà doanh nghiệp phải triển khai trước khi dự án ...
(08:30 18-04-2023)
Theo Luật mới có hiệu lực từ năm 2022 thì cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hồ sơ môi trường nào? ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768