Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Các Loại Hồ Sơ Môi Trường Doanh Nghiệp Cần Lập 【Năm 2024】


6647 Lượt xem - Update nội dung: 10-01-2024 11:33

Đã kiểm duyệt nội dung

Để sớm ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải lập các loại hồ sơ môi trường theo quy định của pháp luật. Điều này không chỉ tránh bị cơ quan Nhà nước xử phạt mà còn giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với môi trường. Vậy theo Luật mới thì cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hồ sơ môi trường nào? Với thắc mắc này, bài viết hôm nay mà Hợp Nhất sẽ tổng hợp các loại HSMT quan trọng mà doanh nghiệp phải có kể từ năm 2024.

hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần lập năm 2023

1. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Đánh giá tác động môi trường là HSMT được triển khai đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương.

 • Đối tượng áp dụng: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II (Điều 30 của Luật BVMT 2020).
 • Nội dung báo cáo ĐTM (Điều 32 của Luật BVMT 2020).
 • Quy định về đối tượng, nội dung, hình thức tham vấn ĐTM (Điều 33 của Luật BVMT 2020 và Điều 26 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP).
 • Quy định trong thẩm định báo cáo ĐTM (Điều 34 của Luật BVMT 2020).
 • Nhiệm vụ của chủ dự án khi thay đổi nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM (Khoản 4 Điều 37 của Luật BVMT 2020).
báo cáo đánh giá tác động môi trường
Báo cáo đánh giá tác động môi trường

+ Thực hiện đánh giá tác động môi trường với dự án có thay đổi khi tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc làm tăng tác động xấu đến môi trường.

+ Báo cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận trong quá trình cấp GPMT khi dự án đầu tư có thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, vị trí xả nước thải vào nguồn nước.

+ Tự đánh giá tác động đến môi trường, xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm khi có những thay đổi khác.

 • Nội dung, biên bản họp tham vấn, hồ sơ thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM theo Phụ lục II của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.
hồ sơ môi trường cần lập năm 2023
Các loại hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần lập năm 2023

2. Giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan nhà nước cấp phép đối với chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh để vận hành toàn bộ hoặc một phần công trình dự án đảm bảo các yêu cầu, điều kiện BVMT.

Một dự án xin cấp GPMT do Hợp Nhất thực hiện
Hợp Nhất thực hiện báo cáo đề xuất cấp GPMT cho 1 dự án
 • Đối tượng áp dụng: dự án đầu tư Nhóm I, II và III (Điều 39 của Luật BVMT 2020).
 • Thẩm quyền cấp GPMT: Bộ TNMT, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện (Điều 41 của Luật BVMT 2020).
 • Thời hạn cấp phép: không quá 45 ngày với GPMT thuộc thẩm quyền cấp bộ và không quá 30 ngày đối với GPMT thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện (Khoản 4 Điều 43 của Luật BVMT).
 • Thời hạn giấy phép: 7 năm (dự án Nhóm I), 7 năm (dự án hoạt động trước ngày Luật BVMT có hiệu lực) và 10 năm cho các trường hợp còn lại.
 • Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp GPMT (Điều 43 Luật BVMT 2020 và Điều 29 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP).
 • Quy định cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi GPMT (Điều 44 của Luật BVMT 2020 và Điều 30 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP).

tư vấn lập GPMT

3. Đăng ký môi trường

Đăng ký môi trường là hồ sơ áp dụng cho các dự án có phát sinh chất thải hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực không thuộc đối tượng phải có GPMT (Điều 49 của Luật BVMT 2020).

 • Đối tượng miễn đăng ký môi trường (Phụ lục XVI của Nghị định 08/2022/NĐ-CP).
 • Thời điểm phải đăng ký môi trường: dự án lập ĐTM thực hiện trước khi vận hành chính thức; dự án không thuộc đối tượng lập ĐTM thì thực hiện trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng,… (Khoản 6 Điều 49 của Luật BVMT 2020).
 • Cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường là UBND cấp xã với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên.
 • Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo Điều 22 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT​.
Đăng ký môi trường
Đăng ký môi trường

4. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Vận hành thử nghiệm là công việc quan trọng để chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả, sự phù hợp của các công trình xử lý chất thải với các yêu cầu BVMT. Quá trình chỉ thực hiện sau khi dự án đã hoàn thành công trình xử lý, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động liên tục, quy trình vận hành công trình, hồ sơ hoàn công và kế hoạch vận hành thử nghiệm của chủ dự án.

 • Các dự án có hệ thống xử lý chất thải bắt buộc phải vận hành thử nghiệm;
 • Dự án không cần vận hành thử nghiệm hệ thống quy định tại Khoản 1 Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP;
 • Quy định trong vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường quy định tại Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP (trừ Khoản 1 Điều này);
 • Quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án, cơ sở quy định tại Điều 21 của Thông tư 21/2022/NĐ-CP.
Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

5. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo được thực hiện định kỳ hằng năm được tổng hợp các kết quả từ nhiều báo cáo định kỳ của doanh nghiệp như quan trắc môi trường định kỳ; quan trắc tự động, liên tục; quản lý CTRSH, CTRCN, quản lý CTNH; quản lý phế liệu,…

 • Báo cáo công tác BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định chi tiết tại Điều 119 của Luật BVMT 2020
 • Nội dung báo cáo công tác BVMT thực hiện theo Khoản 1 Điều 66 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT
 • Thời gian gửi báo cáo (Khoản 2 Điều 66 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT):
báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

+ Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ báo cáo đến cơ quan cấp GPMT, cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường, Sở TNMT, UBND cấp huyệnnộp báo cáo công tác BVMT định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) trước ngày 05/01 của năm tiếp theo.

+ Chủ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN báo cáo đến cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cơ quan cấp GPMT, ban quản lý KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nộp báo cáo định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ 01/01 đến hết ngày 31/12) trước ngày 10/01 của năm tiếp theo.

Một trong những lưu ý mà Doanh nghiệp cần quan tâm đó chính là kể từ năm 2024 thì Giấy phép môi trường sẽ tích hợp nhiều loại giấy phép khác như giấy phép xả thải vào nguồn nước, giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi, giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại,… Đồng thời cũng bãi bỏ các quy định liên quan đến Kế hoạch bảo vệ môi trường, sổ chủ nguồn thải CTNH.​

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn hồ sơ môi trường cần lập cho doanh nghiệp của mình, hãy đừng ngần ngại liên hệ ngay với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ quý khách.

Công ty tư vấn môi trường uy tín năm 2024

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(10:49 01-06-2024)
Cần đến đơn vị lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp để được tư vấn thông tin nhanh chóng, kịp ...
(15:53 22-05-2024)
Hợp Nhất - Công ty chuyên các dịch vụ về tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ. Cam kết tư vấn, ...
(08:16 11-04-2024)
Giấy phép môi trường là hồ sơ thủ tục pháp lý quan trọng của doanh nghiệp chính thức được triển khai cùng với quy ...
(08:39 28-03-2024)
Việc thi công hệ thống xử lý nước thải là hoạt động quan trọng mà doanh nghiệp phải triển khai trước khi dự án ...
(08:36 28-03-2024)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường cho doanh nghiệp hoạt động ở tất cả ...
(16:07 05-03-2024)
Đăng ký môi trường là việc doanh nghiệp có phát sinh chất thải chủ động đăng ký nội dung về việc phát thải và ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768