Hotline: 1: 0938 857 768

Hotline: 2: 0938 089 368

Các loại hồ sơ môi trường cần lập năm 2022

373 Lượt xem - 18-04-2022 15:00

Để sớm ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải lập các loại hồ sơ môi trường theo quy định của pháp luật. Điều này không chỉ tránh bị cơ quan Nhà nước xử phạt mà còn giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với môi trường.

Vậy theo Luật mới thì cơ sở, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hồ sơ môi trường nào? Với thắc mắc này, bài viết hôm nay mà Hợp Nhất chia sẻ sẽ tổng hợp các loại HSMT quan trọng mà doanh nghiệp phải có kể từ năm 2022.

Lập đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐCM)

Đánh giá môi trường chiến lược bao gồm việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch để kịp thời đưa ra những giải pháp giảm thiểu những tác động bất lợi, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

 • Đối tượng áp dụng: chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên quốc gia; Quy hoạch tổng thể quốc gia, không gian biển, quy hoạch sử dụng đất quốc gia; quy hoạch vùng, tỉnh, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (Điều 25 của Luật BVMT)
 • Thời gian thực hiện đánh giá môi trường chiến lược đồng thời với quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch đó
 • Nội dung ĐCM gồm nội dung đánh giá môi trường chiến lược của chiến lược và nội dung đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch (Điều 27 của Luật BVMT 2020)

Dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ môi trường

Lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường là HSMT được triển khai đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương

 • Đối tượng áp dụng: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II (Điều 30 của Luật BVMT 2020)
 • Nội dung báo cáo ĐTM (Điều 32 của Luật BVMT 2020)
 • Quy định về đối tượng, nội dung, hình thức tham vấn ĐTM (Điều 33 của Luật BVMT 2020 và Điều 26 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP)
 • Quy định trong thẩm định báo cáo ĐTM (Điều 34 của Luật BVMT 2020)
 • Nhiệm vụ của chủ dự án khi thay đổi nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM (Khoản 4 Điều 37 của Luật BVMT 2020):

+ Thực hiện đánh giá tác động môi trường với dự án có thay đổi khi tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc làm tăng tác động xấu đến môi trường

+ Báo cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận trong quá trình cấp GPMT khi dự án đầu tư có thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, vị trí xả nước thải vào nguồn nước

+ Tự đánh giá tác động đến môi trường, xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm khi có những thay đổi khác

 • Nội dung, biên bản họp tham vấn, hồ sơ thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM theo Phụ lục II của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan nhà nước cấp phép đối với chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh để vận hành toàn bộ hoặc một phần công trình dự án đảm bảo các yêu cầu, điều kiện BVMT.

 • Đối tượng áp dụng: dự án đầu tư Nhóm I, II và III (Điều 39 của Luật BVMT 2020)
 • Thẩm quyền cấp GPMT: Bộ TNMT, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện (Điều 41 của Luật BVMT 2020)
 • Thời hạn cấp phép: không quá 45 ngày với GPMT thuộc thẩm quyền cấp bộ và không quá 30 ngày đối với GPMT thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện (Khoản 4 Điều 43 của Luật BVMT)
 • Thời hạn giấy phép: 7 năm (dự án Nhóm I), 7 năm (dự án hoạt động trước ngày Luật BVMT có hiệu lực) và 10 năm cho các trường hợp còn lại
 • Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp GPMT (Điều 43 Luật BVMT 2020 và Điều 29 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP)
 • Quy định cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi GPMT (Điều 44 của Luật BVMT 2020 và Điều 30 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP)

Sơ đồ quy trình lập hồ sơ môi trường 2022

Đăng ký môi trường

Đăng ký môi trường là hồ sơ áp dụng cho các dự án có phát sinh chất thải hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực không thuộc đối tượng phải có GPMT (Điều 49 của Luật BVMT 2020)

 • Đối tượng miễn đăng ký môi trường (Phụ lục XVI của Nghị định 08/2022/NĐ-CP)
 • Thời điểm phải đăng ký môi trường: dự án lập ĐTM thực hiện trước khi vận hành chính thức; dự án không thuộc đối tượng lập ĐTM thì thực hiện trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng,… (Khoản 6 Điều 49 của Luật BVMT 2020)
 • Cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường là UBND cấp xã với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên
 • Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo Điều 22 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo được thực hiện định kỳ hằng năm được tổng hợp các kết quả từ nhiều báo cáo định kỳ của doanh nghiệp như quan trắc môi trường định kỳ; quan trắc tự động, liên tục; quản lý CTRSH, CTRCN, quản lý CTNH; quản lý phế liệu,…

 • Báo cáo công tác BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định chi tiết tại Điều 119 của Luật BVMT 2020
 • Nội dung báo cáo công tác BVMT thực hiện theo Khoản 1 Điều 66 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT
 • Thời gian gửi báo cáo (Khoản 2 Điều 66 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT):

+ Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ báo cáo đến cơ quan cấp GPMT, cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường, Sở TNMT, UBND cấp huyệnnộp báo cáo công tác BVMT định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) trước ngày 05/01 của năm tiếp theo

+ Chủ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN báo cáo đến cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cơ quan cấp GPMT, ban quản lý KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nộp báo cáo định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ 01/01 đến hết ngày 31/12) trước ngày 10/01 của năm tiếp theo

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Vận hành thử nghiệm là công việc quan trọng để chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả, sự phù hợp của các công trình xử lý chất thải với các yêu cầu BVMT. Quá trình chỉ thực hiện sau khi dự án đã hoàn thành công trình xử lý, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động liên tục, quy trình vận hành công trình, hồ sơ hoàn công và kế hoạch vận hành thử nghiệm của chủ dự án

 • Các dự án có hệ thống xử lý chất thải bắt buộc phải vận hành thử nghiệm
 • Dự án không cần vận hành thử nghiệm hệ thống quy định tại Khoản 1 Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP
 • Quy định trong vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường quy định tại Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP (trừ Khoản 1 Điều này)
 • Quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án, cơ sở quy định tại Điều 21 của Thông tư 21/2022/NĐ-CP

Một trong những lưu ý mà Doanh nghiệp cần quan tâm đó chính là kể từ năm 2022 thì Giấy phép môi trường sẽ tích hợp nhiều loại giấy phép khác như giấy phép xả thải vào nguồn nước, giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi, giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại,… Đồng thời cũng bãi bỏ các quy định liên quan đến Kế hoạch bảo vệ môi trường, sổ chủ nguồn thải CTNH.

Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ nhu cầu hoặc thắc mắc nào liên quan đến các loại HSMT trên thì hãy liên hệ ngay với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Để lại bình luận

Bài viết khác
(08:40 31-03-2022)
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...
(08:52 30-03-2022)
Khi xin cấp giấy phép môi trường thì bạn nên chú ý đến những căn cứ quy định, thủ tục hồ sơ và nội dung như ...
(07:41 28-01-2022)
Giấy phép môi trường là hồ sơ thủ tục pháp lý quan trọng của doanh nghiệp chính thức được triển khai cùng với quy ...
(09:23 06-01-2022)
Giấy phép môi trường là khái niệm pháp lý mới được quy định trong Luật BVMT 2020 (dự kiến có hiệu lực thi hành từ ...
(14:56 15-04-2021)
Dịch vụ tư vấn lập ĐTM dự án, viết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cho doanh nghiệp hoạt động ở ...
(16:41 07-07-2020)
Hợp Nhất - Công ty chuyên các dịch vụ về tư vấn, lập báo cáo quan trắc môi trường theo định kỳ. Cam kết tư vấn, ...
Tin tức

Công nghệ MBR trong xử lý nước thải

Ngày đăng: 04/05/2020 - 02:04 PM
Công nghệ xử lý nước thải MBR là phương pháp được ứng dụng rộng rãi trong XLNT tại các KCN, KĐT, khu dân cư,...với nhiều ưu điểm: ...

Làm sao để xử lý nguồn nước thải ô nhiễm?

Ngày đăng: 10/10/2019 - 11:48 AM
Ô nhiễm môi trường nói chung và nguồn nước nói riêng luôn là vấn đề lo ngại của toàn xã hội. Phải làm sao để xử lý triệt để ...

Xử lý nước thải quận 5

Ngày đăng: 11/10/2019 - 09:16 AM
Việc xả thải trực tiếp từ nước thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện, nhà hàng,… từ cống rãnh ảnh hưởng trực tiếp đến ...
Dự án

Nước thải chế biến thủy sản Bình Thuận

Ngày đăng: 15/10/2021 - 03:27 PM
Dự án thiết kế, lắp đặt - xây mới và vận hành hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy hải sản công suất 400 m3/ngày đêm. ...

Dự án xử lý nước thải nha đam ở Long An

Ngày đăng: 15/10/2021 - 03:45 PM
Công ty môi trường Hợp Nhất là đơn vị “Thiết kế thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải ...

Khu dịch vụ thương mại thủy sản Cảng cá Tam Quang

Ngày đăng: 10/11/2021 - 09:38 AM
Dự án cung cấp các trang thiết bị, thiết kế - thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Khu dịch vụ thương mại thủy sản ...
Video
Về đầu trang