Hotline 1: 0938.857.768

Hotline 2: 0938.089.368

Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Mẫu Đăng Ký Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường Mới Nhất


474 Lượt xem - Update nội dung: 20-12-2023 16:08

Đã kiểm duyệt nội dung

Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xét duyệt của Sở Tài nguyên & Môi trường, mời bạn tham khảo.

Mẫu đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất

Hiện nay, Luật BVMT 2020  có hiệu lực từ 01/01/2022 thì đã không còn quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường. Thay vào đó tại khoản 2 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về văn bản thay thế như sau:

“Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và văn bản xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành là văn bản tương đương với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường khi xem xét, cấp giấy phép môi trường”.

Theo đó, hiện nay, kế hoạch bảo vệ môi trường có giá trị tương đương với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường khi xem xét, cấp giấy phép môi trường. Tuy nhiên, hiện nay không có quy định về suy ngược lại thủ tục, đối tượng phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường được thay thế bằng thủ tục nào. Vì thế, các cá nhân có thể tham khảo Luật Bảo vệ môi trường hiện hành để xem dự án của mình có thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường hay không.

Nội dung Mẫu Kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất

*Mẫu Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xét duyệt của Sở Tài nguyên & Môi trường

Theo như quy định trước đây, kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa danh nơi thực hiện dự án), ngày…tháng…năm…

Kính gửi: (1)

Chúng tôi gửi đến (1)…..bản kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

I. Thông tin chung

1.1. Tên dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là dự án): … 

1.2. Tên chủ dự án: …………………………………………………… 

1.3. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………… 

1.4. Người đại diện theo pháp luật: ………………………………… 

1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail …).

1.6. Địa điểm thực hiện dự án: 

Mô tả vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án, kèm theo sơ đồ minh họa chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (ao hồ, sông ngòi, đường giao thông,…).

Các đối tượng về kinh tế - xã hội (khu đô thị, khu dân cư, cơ sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử,… ) hiện trạng sử dụng và các đối tượng xung quanh khác.

1.7. Quy mô dự án

Mô tả tóm lược về quá trình thi công xây dựng, công nghệ sản xuất, quy mô/công suất sản xuất; liệt kê danh mục thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng.

II. Các tác động xấu đến môi trường

2.1. Tác động xấu đến môi trường:

- Nguồn nước thải: …………………………………………… 

- Khí thải: ……………………………………………………… 

- Chất thải nguy hại: ………………………………………… 

- Chất thải rắn: ……………………………………………… 

- Chất thải khác:(nếu có) …………………………………… 

Với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin: nguồn phát sinh, lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải. Đối với nước thải và khí thải phải nêu rõ hàm lượng/ nồng độ của từng thành phần ô nhiễm. Đối chiếu với quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định  trong trường hợp chưa áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu.

2.2. Tác động xấu đến môi trường không do chất thải

Tóm tắt các tác động xấu đến môi trường (nếu có) do dự án gây ra: trượt, xói mòn, sụt, lở, lún đất, sự xói lở bờ sông, bờ hồ, bờ suối, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng hồ, lòng suối, sự thay đổi mực nước, mặt nước dưới đất, xâm nhập mặn, xâm nhập phèn. Sự biến đổi khí hậu, sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác.

III. Kế hoạch bảo vệ môi trường

3.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải

- Bất kỳ chất thải phát sinh nào cũng kèm theo biện pháp giải quyết tương ứng. Trường hợp không có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi, cần nêu rõ lý do và có đề xuất cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết.

- Sau khi áp dụng biện pháp giải quyết thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào. Đối chiếu với các quy định, quy chuẩn hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu đã quy định thì phải nêu rõ lý do. Đồng thời đưa ra các kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết.

3.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác

Mỗi loại tác động xấu phát sinh đều phải kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, trình bày về mức độ khả thi, hiệu suất/ hiệu quả giảm thiểu tác động xấu đó. Trường hợp không có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi thì phải nêu rõ lý do và đề xuất kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

3.3. Kế hoạch giám sát môi trường

- Giám sát lưu lượng nước thải, khí thải và những thông số ô nhiễm có trong khí thải, nước thải đặc trưng của dự án. Theo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành, với tần suất tối thiểu 1 lần/ 06 tháng.

- Các điểm giám sát phải được thể hiện chi tiết trên sơ đồ với chú thích rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.

IV. Cam kết

Chúng tôi cam kết tuân theo các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuân thủ theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi gửi kèm theo đây các văn bản có liên quan đến dự án (nêu rõ và liệt kê cụ thể).

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, tài liệu, số liệu trong bản kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm theo. Nếu sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

Yêu cầu: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án ở trang cuối cùng.

Tải Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất

*Mẫu này thuộc thẩm quyền xét duyệt của Sở Tài nguyên & Môi trường

Để tải Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xét duyệt của Sở Tài nguyên & Môi trường, các bạn có thể BẤM VÀO ĐÂY

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực của từng điều khoản và các văn bản pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Nguồn: Công ty môi trường

Công ty tư vấn môi trường uy tín năm 2024

Để Lại Câu Hỏi

Bài viết khác
(14:58 19-07-2024)
Bản chất của Clo là chất khí, vì vậy khi chúng ta đun sôi nước, sau một thời gian ngắn Clo cũng bay hơi theo.
(11:53 18-07-2024)
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là phương pháp dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật để phân hủy ...
(10:15 17-07-2024)
Trong hệ thống xử lý nước thải, bể khử trùng là công trình được đặt ở cuối hệ thống trước khi đưa nước sau ...
(08:49 16-07-2024)
Trong lĩnh vực xử lý nước, bể lọc chậm chính là bồn lọc áp lực – nơi nước có thể đi qua các lớp vật liệu và ...
(16:11 15-07-2024)
Cấu tạo và chức năng của hệ thống xử lý nước cấp nhà hàng công suất lớn cũng không có quá nhiều điểm khác ...
(10:06 12-07-2024)
Đặc điểm chung của các làng nghề tái chế kim loại ở nước ta là chỉ tập trung vào việc sản xuất mà chưa thật ...
TÌM KIẾM
Yêu cầu tư vấn
QUÉT MÃ ZALO OA
QR Code Zalo OA Môi trường Hợp Nhất
Về đầu trang
Hotline 0938.857.768